Prøveside

TJENESTER

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Verdivurdering

Dette er den enklaste forma for rapport og egnar seg kun i samband med refinansiering for leilegheiter og bustadhus. Rapporten inneheld ein enkel beskrivelse av bygningane og området eigedomen ligg i. Kvadratmeterprisar frå Eiendomsverdi ligg ofte til grunn for vurderingane. Det  kan vere ei utfordrande øving i områder med liten omsetning av eigedomar.

Verdi- og lånetakst

Dette er ei rapportform som egnar seg godt ved refinansiering eller ved kjøp og sal av eigedom t.d. innad i familien. Rapportforma har hovudvekt på verdisetting og skil seg frå Tilstandsrapporten som har hovudvekt på bygningen sin tekniske tilstand. I rapporten vert det gjort vurderingar både i høve plassering, tomt, bygningar og materialval.

Skadetakst

Denne rapportforma vert vanlegvis tinga av forsikringsselskapa i samband med ei bygningsskade. Selskapa innhentar ein rapport som inneheld beskrivelsar, bilder og kalkylar for å finne ut om skaden er dekningspliktig etter forsikringsvilkåra til den enkelte. Viss svaret på dette er ja, kan kalkylane bli gjenstand for utbetaling til forsikringskunden viss denne ynskjer kontantoppgjer. Viss kunden ynskjer skaden utbedra, organiserer forsikringsselskapet entreprenør som står for tilbakeføringa. Forsikringstakar kan sjølv bestille eller komme med ynskjer for kva takstmann ein vil bruke.

Naturskade (for Naturskadepoolen)

Samme som skadetakst, men forsikringsselskapet kan fordele kostnadane sine i Poolordninga. Denne ordninga er kort fortalt eit spleiselag mellom alle forsikringsselskapa i Norge, der kvart selskap svarar for sin marknadsandel i Poolordning. Takstmann gjer samme jobben som ein vanleg skadetakst, men rapporten skal skrivast på ei anna plattform enn vanlege skadetakstar.

Naturskade (Statens Naturskadeordning)

(tidlegare Naturskadefondet)Alt som ikkje kan forsikrast t.d. landbruksjord, vegar, bruer, elveforbygging osv. kan vere erstatningspliktig etter Naturskadelova. Det vil sei at alle grunneigarar som har vore utsett for naturskade, kan søke om erstatning hjå Staten ved for eksempel flom, skred, storm osv. Frå 01.01.2017 er kvar enkelt grunneigar ansvarleg for å dokumentere og søke om erstatning seinast 3 mnd etter at naturskaden inntraff. Dette er kort frist og mange vel i ein slik situasjon å hyre ein godkjend takstmann til å dokumentere skadane og sette opp ein reparasjonskalkyle. Grunneigar kostar sjølv taksten

Landbrukstakst

I samband med generasjonsskifte på ein gard, salg eller refinansiering vert det ofte brukt ein landbrukstakst. Det er fort å gå seg fast i «begrepsjungelen» når det gjeld denne takseringsforma. Ofte høyrer ein at ein skal ha ein odelstakst i samband med generasjonsskifte på ein gard. Dette er ikkje heilt rett. Ein Odelstakst skal avholdast etter §49 i Odelslova, når nokon går til odelssøksmål på ein landbrukseigedom. Nesten alle takstar for landbrukseigedomar skal avholdast som verditakst for landbrukseigedom etter Konsesjonslova §  9 og Jordlova § 12. Dette blir uansett avklara med takstmann når ein bestiller oppdraget.

Kva er ein landbrukseigedom? Definisjonane er ikkje eintydige. Men viss det er meir enn 35 daa overflate- og fulldyrka jord eller meir enn 500 daa produktig skog, kan det vere odel på eigedomen. I tillegg er det truleg både buplikt og konsesjonsplikt. Lovverket kring landbrukseigedomar er komplisert. Ein må ta omsyn til både Jordlova, Odelslova og Konsesjonslova.

Taksering av landbrukseigedomar er ofte arbeidskrevjande då det skal settast verdi på både jord, skog, utmar, bygningar, jakt, fallrettar, grustak, båthavner og årlege erstatningsutbetalingar.

I tillegg til verdisetting av fast eigedom, tek me på oss verdivurdering av buskap og landbruksmaskiner.

I samband med generasjonsskifte på ein gard, salg eller refinansiering vert det ofte brukt ein landbrukstakst. Det er fort å gå seg fast i «begrepsjungelen» når det gjeld denne takseringsforma. Ofte høyrer ein at ein skal ha ein odelstakst i samband med generasjonsskifte på ein gard. Dette er ikkje heilt rett. Ein Odelstakst skal avholdast etter §49 i Odelslova, når nokon går til odelssøksmål på ein landbrukseigedom. Nesten alle takstar for landbrukseigedomar skal avholdast som verditakst for landbrukseigedom etter Konsesjonslova §  9 og Jordlova § 12. Dette blir uansett avklara med takstmann når ein bestiller oppdraget.

Kva er ein landbrukseigedom? Definisjonane er ikkje eintydige. Men viss det er meir enn 35 daa overflate- og fulldyrka jord eller meir enn 500 daa produktig skog, kan det vere odel på eigedomen. I tillegg er det truleg både buplikt og konsesjonsplikt. Lovverket kring landbrukseigedomar er komplisert. Ein må ta omsyn til både Jordlova, Odelslova og Konsesjonslova.

Taksering av landbrukseigedomar er ofte arbeidskrevjande då det skal settast verdi på både jord, skog, utmar, bygningar, jakt, fallrettar, grustak, båthavner og årlege erstatningsutbetalingar.

I tillegg til verdisetting av fast eigedom, tek me på oss verdivurdering av buskap og landbruksmaskiner.

Generasjonsskifte

Frå 01.01.2019 kan me ta på oss alt arbeidet kring generasjonsskifte på landbrukseigedomar. Alt frå førebuande møte med partane, via taksering og skriving av skøyte, kjøpekontrakt og særavtalar. På den måten får ein heilskapet i produktet og det vert enkelt for kundane som berre treng å forhalde seg til ein person kring (nesten) alt ved generasjonsskifte.

Rådgjeving
Me tek på oss rådgjeving innan drift og utvikling av eigedom. Det kan vere som sparringpartnar i høve utvikling av eigedom, lage vedlikehaldsplan for bygningsmasse, skriving av brev/anna papirarbeid, vere med som tillitsperson på møter med kommunen eller andre, sjå på prosjekt med «nye auger» , tilsyn av eigedomar, oppfølging av handverkarar, osv. Ta kontakt for å finne ut om me kan hjelpe deg.